CYEN
Tripadvisor Facebook

Ffôn: +44 (0) 1982-552140
E-bost: jane@pwllgwilym-bandb.co.uk

Llety Gwely a Brecwast Pwllgwilym yng Nghanolbarth Cymru.

Croeso i lety Gwely a Brecwast Pwllgwilym, sef llety 4 seren o fewn 60 erw o ffermdir, nid nepell o bentref Cilmeri, dwy filltir o hen dref farchnad Llanfair-ym-muallt.

Rydyn ni’n cynnig ystafelloedd gwely en-suite mawr... Mae gan bob ystafell set deledu â sgrin wastad, oergell, cyfleusterau te a choffi a sychwr gwallt. Mae yna ardal i eistedd yn gyfforddus ym mhob ystafell, ac mae wifi ar gael yn rhad ac am ddim, mewn ystafelloedd dim smygu.

Cotwm yr Aifft yw’r dillad gwely i gyd, a fydd yn sicrhau cwsg cyfforddus trwy’r nos, ac rydyn ni’n darparu tyweli gwyn gwlanog a sebon.

Yr ystafelloedd

Gwenllian yw ein hystafell â gwely Brenin yn ein llety Gwely a Brecwast ger Llanfair-ym-muallt, â’i hystafell en-suite ei hun, cadeiriau lledr cyfforddus a golygfeydd perffaith yn tremio dros y ffermdir.

Llewelyn yw ein hystafell â gwely Brenin Mawr yn ein llety Gwely a Brecwast yng Nghilmeri ger Llanfair-ym-muallt. Mae ganddi ystafell en-suite sydd â chawod ar wahân a baddon ar wahân, a soffa gysgu gyfforddus i’w gwneud hi’n ystafell i’r teulu. Mae modd gwneud yr ystafell hon yn un â dau wely hefyd, gyda golygfeydd da dros y ffermdir.

Glyndŵr yw ein hystafell ar y llawr gwaelod yn ein llety Gwely a Brecwast yng Nghilmeri, ger Llanfair-ym-muallt, â’i hystafell wlyb fawr ei hun, gwely Brenin Mawr neu ddau wely, ac mae’n ddelfrydol ar gyfer pobl anabl a’r rheiny sy’n defnyddio cadair olwyn. Gall yr ystafell hon gynnig llety i’r teulu, â soffa gysgu gyfforddus.

Gwybodaeth i westeion

Mae gan westeion eu mynedfa eu hunain, ac ardal i eistedd yn yr awyr agored â chefn gwlad tawel o’i chwmpas. Mae gennym ni ddigonedd o le i barcio.

Mae brecwast sylweddol da yn barod ar eich cyfer yn y bore, gan eich cadw ar fynd am weddill y dydd. Rydyn ni’n defnyddio cynnyrch lleol ac yn ei goginio tra’ch bod chi’n mwynhau ein ffrwythau ffres a’n grawnfwydydd, ac yna mae tost â jamiau a marmalêd cartref lleol ar gael i goroni’r cwbl.

Mae gan lety Gwely a Brecwast Pwllgwilym ei daith gerdded bywyd gwyllt ei hun o amgylch y fferm, â phwll, ardal bicnic ger yr afon, y Barcud Coch yn nythu yn y goedwig, adar coetir a defaid yn pori yn y caeau.

Gallwn ni hefyd gynnig llety i 2 o geffylau, gan fod gennym ni 2 stabl fawr newydd yn ein Hysgubor ac ardal farchogaeth brydferth.

I feicwyr, rydyn ni’n cynnig digon o le i gloi beiciau i mewn yn ddiogel, gyda thir beicio delfrydol ar drothwy’r drws.

Ein lleoliad

Man tawel a heddychlon yng nghalon Canolbarth Cymru â golygfeydd ysblennydd yn agos at argaeau Cwm Elan, Mynyddoedd Epynt, taith fer yn y car i Fynyddoedd Cambria, Bwlch Abergwesyn (mae’n rhaid gweld hwn), Bannau Brycheiniog a’r Gelli Gandryll (sy’n enwog am ei siopau llyfrau), cyrsiau golff rhagorol gerllaw, gan gynnwys Clwb Llanfair-ym-muallt sydd 2 filltir i ffwrdd o’r llety – gallwn ni drefnu amser ichi gael gêm. Cyfleoedd lu i ferlota i bob math o farchogion, ac ardal gerdded ddelfrydol, â thaith gerdded Dyffryn Gwy bron iawn ar drothwy’r drws. Mae Lein Calon Cymru’n rhoi’r cyfle ichi weld cefn gwlad Canolbarth Cymru, â’r orsaf ym mhentref Cilmeri.

Rydyn ni mewn safle ardderchog i anturio trwy Ganolbarth Cymru, a gan ein bod ni’n gyfarwydd iawn â’r ardal gallwn ni eich tywys o amgylch rhai llwybrau golygfaol.

Gall Llanfair-ym-muallt gynnig profiad siopa da, taith ar lan yr afon trwy Barc y Gro, Theatr a Sinema Glannau Gwy a chaffi i gael paned o goffi wrth ymlacio.

Mae yna leoedd da i fwyta yn yr ardal. Gallwn ni archebu bwrdd ar eich cyfer ac rydyn ni 5 munud ar droed o dafarn y pentref.

LLETY

Gwenllian photo

Gwenllian

Ystafell â gwely Brenin a’i hystafell en-suite ei hun, cadeiriau lledr cyfforddus a golygfeydd perffaith yn tremio dros y ffermdir.

Llewelyn photo

Llewelyn

Ein hystafell â gwely Brenin Mawr, a soffa gysgu gyfforddus i’w gwneud hi’n ystafell i’r teulu. Gall hefyd fod yn ystafell â dau wely.

Glyndwr photo

Glyndwr

Glyndŵr yw ein hystafell ar y llawr gwaelod, â’i hystafell wlyb fawr ei hun sy’n ddelfrydol ar gyfer pobl anabl a’r rheiny sy’n defnyddio cadair olwyn.

LLEOLIAD GWYCH

Mae’r llety Gwely a Brecwast ym mhentref hyfryd Cilmeri yng Nghanolbarth Cymru.

ANTURIO

Mae yna ddigonedd i’w wneud yn yr ardal leol, gan gynnwys ymweld â Bannau Brycheiniog a Chwm Elan.

Elan valley